عشق ابوسعید
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹
بهشت کجاست؟
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

عشق ابوسعید

عشق ابوسعید
سرتاسر دشت خاوران سنگی نیست…..کز خون دل و دیده بر ان رنگی نیست
در هیچ دیار و هیچ فرسنگی نیست…..کز دست غمت نشسته دلتنگی نیست
ابو سعید ابوالخیر

دیدگاه ها بسته شده است