تاگور
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹
ولنتاین
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

تو را دوست دارم

تو را دوست دارم/ تو را می پرستم/
تو را من چو اهنگ پای نسیم بهاری/
تو را من چو احساس شاد همه لحظه های خوش بی قراری/

تو را چون حدیث خوش وصل مرغان عاشق/
تو را چون شمیم خوش اشنایی/
تو را من بسان طپشهای هر لحظه قلب عشاق/
تو را من بسان شکوفایی یک گل ارغوانی/
تو را دوست دارم/
تو را چون نگاه دل انگیز چشم پر از شادی عشق/
تو را چون دم پارسایان نیکو سرشت/
تو را دوست دارم تو را می پرستم/
(خودم)

دیدگاه ها بسته شده است